Хобби сургуулийн төгсөгчидийн эрдмийн баярын баярт мөчүүдээс